..:: Phòng chống tham nhũng ::..   18 Tháng Giêng 2022    Đăng Nhập 

Tuyên truyền pháp luật
      Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-THPT PC1  ngày 23/8/2021 của trường THPT  Số 1 Phù Cát  về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022;
            Trường THPT Số 1 Phù Cát  xây dựng kế hoạch tuyên truyền và giáo dục pháp luật năm học 2021-2022 cụ thể như sau:
Xây dựng đạo đức liêm chính
 Những năm qua, Đảng ta đã nhận thức và chỉ rõ tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên
Công tác phòng chống tham nhũng ở nước ta
  Trong năm 2019, công tác PCTN đã có bước tiến mạnh mẽ với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, do đó tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế
LIÊN KẾT

WEB CĐ - GD BÌNH ĐỊNH

Liên hệ
TRƯỜNG THPT SỐ 1 PHÙ CÁT
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Chí Thanh - Phù Cát - Bình Định.
Điện thoại: (056) 3.850201  E-mail:thptphucat1@sgddt.binhdinh.gov.vn

Copyright © THPT Số 1 Phù Cát | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn